Ανακοινώσεις

Θέματα επανέναρξης διεξαγωγής πρακτικής άσκησης

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 (1699/ΦΕΚ Β΄/05-05-2020), που αφορά στην επανέναρξη λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών που περιλαμβάνουν τα ΑΕΙ και ρυθμίζει θέματα επανέναρξης διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, διενέργειας εξετάσεων και λειτουργία των εστιών για τους φοιτητές. 
Ειδικότερα (άρθρο τρίτο Παράγραφος 2) «Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα».
Μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ, εδώ
Σχετικά με τους φοιτητές που κάνουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ ισχύουν τα εξής: Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης, οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Τμημάτων και τα στελέχη των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, εργάζονται για την ομαλή και υπό όρους επανέναρξη υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Εντός της παρούσας εβδομάδας, θα αναρτηθεί νέα ενημέρωση, τυχόν οδηγίες για τη νέα περίοδο υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ και τις πιθανές ημερομηνίες έναρξης.