Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών»

ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 • Εισαγωγή

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» οργανώνεται και υλοποιείται από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Σκοπός

  Κύριος ακαδημαϊκός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε τρεις βασικές ειδικεύσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών:
  α) Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων,
  β) Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων και
  γ) Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων

  Απώτερος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η διαμόρφωση νέων επιστημόνων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα στελεχώσουν τους Δημόσιους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα και θα συμβάλουν στον περαιτέρω τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας.

 • Χρονική διάρκεια

  Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα.

 • Πρόγραμμα σπουδών

  Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δέκα (10) μαθημάτων και μίας διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας εβδομαδιαία. Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση δίνει έμφαση στην πρακτική εξάσκηση μέσω εκπόνησης εργασιών και project-based learning.

  Τα προσφερόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος γνώσεων σε τεχνολογίες αιχμής και διαφοροποιούνται ανά ειδίκευση. Ενδεικτικά αναφέρονται μαθήματα όπως:

  Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Διαχείριση Γνώσης,
  • Αναγνώριση προτύπων & ειδικά θέματα όρασης υπολογιστών,
  • Προηγμένα Γραφικά,
  • Συστήματα Υπολογιστικής Ευφυίας,
  • Εξόρυξη Δεδομένων και Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας,
  • Τεχνολογία και Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου,

  Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

  • Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών,
  • Εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού και/Υλικού,
  • Διάχυτα και Ενσωματωμένα Συστήματα,
  • Ολοκληρωμένα Κυκλώματα για Εξειδικευμένες Εφαρμογές,
  • Βιομηχανική Πληροφορική
  • Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Αξιοπιστίας

  Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων

  • Δίκτυα Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Αντικειμένων,
  • Θέματα Κατανεμημένων και Παράλληλων Συστημάτων,
  • Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών,
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων,
  • Υπολογιστική Νέφους και Υπηρεσίες,
  • Δικτύωση ορισμένη από το λογισμικό
 • Αριθμός εισακτέων

  Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά έτος ορίζεται σε εξήντα (60).

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Στο ΠΜΣ μπορούν επίσης να διδάξουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων.

 • Υποδομή

  Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 • Κόστος

  Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1.000 € ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα, σε τρεις δόσεις. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια. Επιπλέον αυτού του ποσοστού, το 20% του συνόλου των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του Β’ και Γ’ εξαμήνου με βάση τις επιδόσεις τους στο Α΄ εξάμηνο και υπό την προϋπόθεση προσφοράς έργου σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος.

 • Επικοινωνία:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών
  Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
  Αγ. Σπυρίδωνος & Παλικαρίδη, Αιγάλεω Τ.Κ. 122 10
  Τηλ: 210 5385312 Fax: 210 5910975
  Ιστοσελίδα: http://msc-cse.ice.uniwa.gr
  Email: pliroforiki@teiath.gr