Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών» με κατεύθυνση «Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων» (Master ISICG/TIM)

ΠΜΣ Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών (Ιnformatique, Synthèse d’Images et Conception Graphique)

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 • Εισαγωγή

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών (Ιnformatique, Synthèse d’Images et Conception Graphique)», με κατεύθυνση «Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων (Technologies d’Internet et de Multimédia)» – Master ISICG/TIM – είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας υψηλών προδιαγραφών που λειτουργεί ως κοινό ΠΜΣ (joint Master) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου της Limoges (Γαλλία), το οποίο απονέμει κοινό δίπλωμα των δύο Πανεπιστημίων. Το Master ISICG/TIM οργανώνεται και λειτουργεί στην Αθήνα από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Limoges.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Πληροφορική ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες. Μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων πληροφορικής.

 • Αντικείμενο & Σκοπός

  Αντικείμενα του προγράμματος είναι η Πληροφορική και ειδικότερα η ψηφιακή εικόνα, ο σχεδιασμός υπολογιστικών γραφικών, τα πολυμέσα και οι διαδικτυακές εφαρμογές. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καινοτομικής και σύγχρονης για επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και πολυμεσικού περιεχομένου προηγμένης τεχνολογίας (ευφυή συστήματα) με έμφαση στην εικόνα.

 • Χρονική διάρκεια

  Η χρονική διάρκεια του πλήρους προγράμματος για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης η διάρκειά του παρατείνεται κατά δύο (2) εξάμηνα σπουδών.

  Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι υπάρχουν οι απαραίτητες γνώσεις σε κατόχους πτυχίων Πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων τετραετούς ή πενταετούς διάρκειας ή κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, η διάρκεια μπορεί να μειωθεί σε τρία (3) ή σε δύο (2) εξάμηνα και 60 ECTS κατ’ ελάχιστο.

 • Κύριοι εκπαιδευτικοί άξονες

  Οι βασικοί άξονες (κύρια μαθήματα) και ειδικά θέματα πεδίων εφαρμογής για το σύνολο του Master (και για τα δύο έτη) περιλαμβάνουν:

  Βασικοί Άξονες:

  • Γραφική Πληροφορική (Informatique Graphique)
  • Σύνθεση Ρεαλιστικής Εικόνας (Synthèse d’Image Réaliste)
  • Απόδοση Εικόνας Σύνθεσης (Rendu en Synthèse d’Images)
  • Μοντελοποίηση και Κίνηση (Modélisation et Animation)
  • Επεξεργασία Εικόνας (Traitement d’Image Numérique)
  • Μηχανική Όραση (Vision par Ordinateur)
  • Αναγνώριση Προτύπων (Reconnaissance de Formes)
  • Τεχνητή Νοημοσύνη (Intelligence Artificielle)
  • Σχεδιασμός Συστημάτων Πολυμέσων (Conception des Systèmes Multimédia)
  • Εργονομία και Διεπαφές Ανθρώπου/Μηχανής (Ergonomie et Interfaces Homme/Machine)
  • Τεχνολογία και Σχεδιασμός Web (Technologie et Conception Web)
  • Ανάπτυξη Κατανεμημένων Εφαρμογών (Développement d’Applications Distribuées)
  • Δίκτυα & Ασφάλεια Δικτύων (Réseaux & Sécurité des Réseaux)
  • Βάσεις Δεδομένων & Πληροφοριακά Συστήματα (Bases de Données et SI)

  Ειδικά θέματα Εφαρμογών:

  • Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου (Production Visuelle)
  • Ανάπτυξη Παιγνίων και Πολυμεσιακών Εφαρμογών (Développement de jeux vidéo et d’Applications Multimédia Éducatives)
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών Βιοϊατρικής Απεικόνισης (Développement d’Applications d’Imagerie Biomédicale)
  • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Systèmes d’Information Géographiques)
  • Συστήματα Διοίκησης και Υποστήριξης Αποφάσεων (Systèmes de Gestion et d’Aide à la Décision)
 • Αριθμός εισακτέων

  Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά έτος ορίζεται σε είκοσι πέντε (25).

 • Υποδομή & Διδακτικό Προσωπικό

  Το σύνολο των μαθημάτων και των εργαστηρίων διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ΠΑ.Δ.Α.. Η πρακτική άσκηση και η εκπόνηση της αντίστοιχης διπλωματικής εργασίας γίνεται είτε σε συνεργαζόμενο ερευνητικό εργαστήριο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό είτε σε συνεργαζόμενη επιχείρηση. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του ΠΑ.Δ.Α., του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου της Limoges, άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής.

 • Διδακτορική διατριβή

  Μετά την ολοκλήρωση του Master υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε συνεπίβλεψη με το Πανεπιστήμιο της Limoges.

 • Κόστος

  Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1950 € ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα των τεσσάρων εξαμήνων (σε πλήρη ή μερική φοίτηση). Για όσους φοιτητές παρακολουθήσουν μόνο το 2ο έτος (Γ+Δ εξάμηνο) τα τέλη διαμορφώνονται σε 950€. Για όσους φοιτητές παρακολουθήσουν μόνο το Β, Γ και Δ εξάμηνο τα τέλη διαμορφώνονται σε 1450€. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.

 • Επικοινωνία:

  Διευθυντής του ΠΜΣ: Νικόλαος Βασιλάς, Καθηγητής
  Αν/τής Διευθυντής, υπεύθυνος για το πρόγραμμα κοινών διδακτορικών: Γεώργιος Μιαούλης, Καθηγητής
  Παιδαγωγικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ: Αθανάσιος Βουλόδημος, Επίκουρος Καθηγητής
  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών
  Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
  Αγ. Σπυρίδωνος & Παλικαρίδη, Αιγάλεω Τ.Κ. 122 10
  Τηλ: 210 5385312 Fax: 210 5910975
  Ιστοσελίδα: http://master-isicg.teiath.gr
  Email: master-isicg@teiath.gr