Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών (New Generation Communication Networks and Distributed Applications Environments)»

ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών (New Generation Communication Networks and Distributed Applications Environments)

 

Εισαγωγή

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών» και αγγλικό τίτλο “New Generation Communication Networks and Distributed Applications Environments”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Αντικείμενο – σκοπός

Τα δίκτυα επικοινωνιών νέας γενιάς και οι νέες υποδομές του 5G πρόκειται να επηρεάσουν και να μεταμορφώσουν τις λεγόμενες κάθετεςαγορές (Β2Β verticals) όπως οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, τα δίκτυα υποδομών, η αυτοκινητοβιομηχανία, η υγεία, η ασφάλεια κ.λπ., δημιουργώντας νέες δυνατότητες σε όρους παραγωγικότητας. Το 5G και ο κατανεμημένος υπολογισμός υπόσχονται σε διάφορους τομείς εφαρμογής (νοήμονα συστήματα μεταφοράς, έξυπνες πόλεις, ευφυής διαχείριση δικτύων υποδομών κ.λπ.) νέες δυνατότητες αξιοποίησης τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence, AI), το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things, IoT), η υπολογιστική νέφους (cloud computing) και η υπολογιστική άκρου (edge computing) προκειμένου να ξεπεράσουν τις αυξανόμενες προκλήσεις και να δημιουργήσουν νέες έξυπνες υποδομές, εφαρμογές, υπηρεσίες και λειτουργίες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τα δίκτυα επικοινωνιών νέας γενιάς, τα κατανεμημένα περιβάλλοντα εφαρμογών και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών/υπηρεσιών των τεχνολογιών αυτών.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών –Γλώσσα Διδασκαλίας

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Τα δύο πρώτα εξάμηνα αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα διδασκαλίας και στην αγγλική, εφόσον χρειαστεί. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Διδάσκοντες

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμμετέχουν αποκλειστικά μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, οπότε πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017 σε ό,τι αφορά την προέλευση των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση ανάγκης, εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, μπορούν να διδάξουν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017, όπως ισχύουν.

Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.

Υποψήφιοι: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων: Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα (40) κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει, και τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση, δίνει μεγάλη έμφαση στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών, μέσω της εκπόνησης εργασιών και projects στο πλαίσιο των μαθημάτων. Επίσης, δίνει έμφαση στη διεξαγωγή έρευνας για την προετοιμασία των φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν στον τρίτο κύκλο σπουδών. Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων, ενώ το τρίτο αφορά την εκπόνηση  της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο φοιτητές έχουν την υποχρέωση, για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., να ολοκληρώσουν επιτυχώς δέκα (10) μαθήματα (πέντε σε κάθε εξάμηνο). Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε εξάμηνο έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν πέντε (5) από έξι (6) προσφερόμενα μαθήματα. Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων είναι δώδεκα (12). Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να προετοιμαστούν για τον τρίτο κύκλο σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν δύο (2) μαθήματα του προγράμματος με  ένα θέμα έρευνας (εκτός της διπλωματικής εργασίας) στο πλαίσιο του οποίου θα μελετούν  και θα παρουσιάζουν ερευνητικές εργασίες ή/και θα συγγράφουν ένα άρθρο επισκόπησης ή/και ένα ερευνητικό άρθρο στο συγκεκριμένο θέμα.

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες − ECTS. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών εκπονείται από τους φοιτητές η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,  η οποία αντιστοιχεί σε (30) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες − ECTS. Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα διδασκαλίας και στην αγγλική εφόσον χρειαστεί. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

Κωδικός

Μάθημα

ECTS

1

Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών και Υπηρεσίες

6

2

Σύγχρονα Κατανεμημένα Συστήματα και Εφαρμογές Υψηλής Απόδοσης

6

3

Συστήματα Σύγχρονων Επεξεργαστών και Διάχυτος Υπολογισμός

6

4

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

6

5

Διαχείριση και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων

6

6

Διαδικτυακές Εφαρμογές και Υπηρεσίες

6

Κωδικός

Μάθημα

ECTS

7

Υπολογιστική Νέφους και Άκρου στο Διαδίκτυο των Πάντων

6

8

Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Νέας γενιάς και Κάθετες Εφαρμογές

6

9

Δίκτυα Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Αντικειμένων

6

10

Δικτύωση Ορισμένη από το Λογισμικό και Υπηρεσίες

6

11

Ασφαλή και Έμπιστα Κατανεμημένα Συστήματα

6

12

Τεχνικές Βελτιστοποίησης: Εφαρμογές και Παραδείγματα

6

Κωδικός

Μάθημα

ECTS

Δ

Διπλωματική Εργασία

30

Επιπλέον, θα προσφέρονται σε μηνιαία βάση μαθήματα σε θέματα τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο σεμιναρίου, στο οποίο θα διδάσκουν επιφανείς προσκεκλημένοι ομιλητές από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το ποσοστό των υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια θα καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τον συνολικό αριθμό εισακτέων και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Π.Μ.Σ. Υποτροφίες για λόγους αριστείας χορηγούνται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής στο 5% των φοιτητών του Π.Μ.Σ., οι οποίοι επέτυχαν υψηλές επιδόσεις στο Α’ εξάμηνο, εφόσον αποδεχτούν να προσφέρουν έργο 30 ωρών ανά εξάμηνο, το οποίο περιλαμβάνει α) υποβοήθηση στην εργαστηριακή και φροντιστηριακή εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών, β) επιτήρηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων ελεύθερης πρόσβασης του Τμήματος. Οι δικαιούχοι της περίπτωσης αυτής δεν εμπίπτουν στο ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού εγγεγραμμένων που δικαιούνται δωρεάν φοίτηση.

Δίδακτρα

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς και από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017, όπως ισχύουν. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1.600 € ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια. Επιπλέον αυτού του ποσοστού, το 5% του συνόλου των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του Β’ και Γ’ εξαμήνου με βάση τις επιδόσεις τους στο Α΄ εξάμηνο και υπό την προϋπόθεση προσφοράς έργου σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος.

Επικοινωνία:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω Τ.Κ. 122 43
Τηλ: 210 5385312 Fax: 210 5910975
Ιστοσελίδα: http://msc-ngnda.ice.uniwa.gr
Email: msc-ngnda@uniwa.gr