Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Πληροφορική και Εφαρμογές»

ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 • Εισαγωγή

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πληροφορική και Εφαρμογές» οργανώνεται και υλοποιείται από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εξαιρουμένων των πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής, της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

 • Σκοπός

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι πτυχιούχοι (τμημάτων ΑΕΙ εκτός της Πληροφορικής) και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό, το ΠΜΣ παρέχει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, προσανατολισμένο στις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Διεθνούς αγοράς εργασίας.

 • Χρονική διάρκεια

  Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα.

 • Πρόγραμμα σπουδών

  Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δώδεκα (12) μαθημάτων. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας εβδομαδιαία. Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση δίνει έμφαση στην πρακτική εξάσκηση μέσω εκπόνησης εργασιών και project-based learning.

  Εξάμηνο 1:

  • Προγραμματισμός Υπολογιστών
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας
  • Τεχνολογίες δικτύων και επικοινωνιών

  Εξάμηνο 2:

  • Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
  • Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων
  • Αρχές Λειτουργικών Συστημάτων
  • Ασφάλεια Πληροφορίας και Συστημάτων

  Εξάμηνο 3:

  • Πληροφορική στην Εκπαίδευση
  • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής & Επιχειρηματικότητα
  • Τεχνολογία και Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Διαδίκτυο
 • Αριθμός εισακτέων

  Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά έτος ορίζεται σε εξήντα (60).

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Στο ΠΜΣ μπορούν επίσης να διδάξουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων.

 • Υποδομή

  Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 • Κόστος

  Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1.900 € ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα, σε τρεις δόσεις. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.

 • Επικοινωνία:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών
  Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
  Αγ. Σπυρίδωνος & Παλικαρίδη, Αιγάλεω Τ.Κ. 122 10
  Τηλ: 210 5385312, 210 5385394 Fax: 210 5910975
  Ιστοσελίδα: http://msc-ict.uniwa.gr
  Email: msc-ict@teiath.gr