Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη»

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη

 

 • Εισαγωγή

  Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» συνδιοργανώνεται από τα τμήματα:

  • Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  • Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών, και
  • Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Στο ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικών και θεωρητικών σπουδών.

 • Σκοπός

  Το ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» αποτελεί μια επιστημονική και κοινωνική αναγκαιότητα και έρχεται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή διάσταση του 21ου αιώνα για την εκπαίδευση και τη μάθηση. Στοχεύει στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών με υψηλού επιπέδου επιστημονικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιοτήτες, οι οποίοι να συνεισφέρουν ενεργά και να συμμετέχουν στην εξέλιξη των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων με έμφαση στην αποτελεσματική αξιοποίηση των κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρακτική και στο μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα από το σχεδιασμό μαθησιακών πλαισίων που ενσωματώνουν ψηφιακές τεχνολογίες.

  Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» αποσκοπεί:

  • στην καλλιέργεια απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας όπου απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη,
  • στη διαμόρφωση ειδικών στον τομέα της εκπαιδευτικής ψηφιακής τεχνολογίας για τη στελέχωση δομών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, οργανισμών, επιχειρήσεων, φορέων διαμόρφωσης και εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών και άλλων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
  • στην προετοιμασία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα προωθήσει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης,
  • στην επίτευξη υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής θεωρητικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με άρτια τεχνολογική εξειδίκευση που θα οδηγήσει τους αποφοίτους στην ανάπτυξη της ικανότητας και των απαραίτητων δεξιοτήτων κριτικής και ερευνητικής σκέψης, σύνδεσης της θεωρίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για επαγγελματική, ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική σταδιοδρομία στο χώρο των μαθησιακών τεχνολογιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Χρονική διάρκεια

  Το ΔΠΜΣ έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων, κατ’ ελάχιστον.

 • Πρόγραμμα σπουδών

  Για την ολοκλήρωση των σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση δέκα (10) μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (dissertation), που αντιστοιχούν σε  εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση δίνει έμφαση στην πρακτική εξάσκηση μέσω εκπόνησης εργασιών και project-based learning.

  Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα υποβάθρου Επιστημών της Αγωγής (Ομάδα 1), μαθήματα Τεχνολογικού Υποβάθρου (Ομάδα 2), Ερευνητική Εργασία και Διπλωματική Εργασία. Η ανά εξάμηνο διάρθρωση του προγράμματος προβλέπει:

  Στο Α’ και Β’ εξάμηνο

  • 2 υποχρεωτικά μαθήματα (Y) για όλους τους φοιτητές
  • 2 μαθήματα επιλογής (E) των φοιτητών από δεξαμενή 4 μαθημάτων, 2 από τα οποία προέρχονται από την Ομάδα 1 και 2 από την Ομάδα 2

  Στο Γ’ εξάμηνο:

  • 1 υποχρεωτικό μάθημα (Y) για όλους τους φοιτητές
  • 1 μάθημα επιλογής (E) των φοιτητών από δεξαμενή 4 μαθημάτων, 2 από τα οποία προέρχονται από την Ομάδα 1 και 2 από την Ομάδα 2
  • Eρευνητική Eργασία

  Στο Δ’ εξάμηνο:

  • Διπλωματική Eργασία

  Πίνακας Μαθηματων του Προγράμματος

  Α΄ Εξάμηνο
  Μαθήματα Υποχρεωτικά Ομάδα Διδακτικές Ώρες ανά εβδομάδα ECTS
  Επιστήμες της Αγωγής στον 21ο Αιώνα και Ψηφιακές Τεχνολογίες 1 2 7,5
  Ψηφιακά Αποθετήρια και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι 2 2 7,5
  Μαθήματα Επιλογής 2 7,5
  Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 1 2 7,5
  Εκπαίδευση και μάθηση για το περιβάλλον και την αειφορία στην ψηφιακή εποχή 1 2 7,5
  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός 2 2 7,5
  Εκπαιδευτική Ρομποτική 2 2 7,5
  Σύνολο 30

   

  Β΄ Εξάμηνο
  Μαθήματα Υποχρεωτικά Ομάδα Διδακτικές Ώρες ανά εβδομάδα ECTS
  Μαθησιακές Διαδικασίες και Διδακτικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες 1 2 7,5
  Εκπαίδευση από Απόσταση με Ψηφιακές Τεχνολογίες 2 2 7,5
  Μαθήματα Επιλογής 2 7,5
  Ομαδοσυνεργατική μάθηση με ψηφιακές τεχνολογίες και Κοινωνικά Δίκτυα στην εκπαίδευση 1 2 7,5
  Εκπαιδευτική αξιολόγηση και ψηφιακές τεχνολογίες 1 2 7,5
  Τεχνολογία και Σχεδιασμός Web 2 2 7,5
  Εξόρυξη Εκπαιδευτικών Δεδομένων και Ανάλυση της Μάθησης 2 2 7,5
  Σύνολο 30

   

  Γ΄ Εξάμηνο
  Μαθήματα Υποχρεωτικά Ομάδα Διδακτικές Ώρες ανά εβδομάδα ECTS
  Ειδικές Διδακτικές γνωστικών αντικειμένων 1 2 7,5
  Ερευνητική εργασία 15
  Μαθήματα Επιλογής
  Ψηφιακά παιχνίδια και Εικονικοί κόσμοι 1 2 7,5
  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθησιακών Περιβαλλόντων 2 2 7,5
  Εργονομία και Διεπαφές Ανθρώπου-Μηχανής 1 2 7,5
  Ευφυή και Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης 2 2 7,5
  Σύνολο 30

   

  Δ΄ Εξάμηνο
  ECTS
  Εκπόνηση Mεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30
  Σύνολο 30

   

 • Τίτλος Σπουδών

  Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό και Εκπαιδευτική Πράξη»

  Ο τίτλος σπουδών του ΔΠΜΣ είναι ενιαίος, απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, και παρέχει Παιδαγωγική Επάρκεια και Επάρκεια Πληροφορικής.

 • Αριθμός εισακτέων

  Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά έτος ορίζεται σε σαράντα πέντε (45).

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του ΠΑΔΑ, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ. Στο ΔΠΜΣ μπορούν επίσης να διδάξουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων.

 • Υποδομή

  Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ θα διεξάγονται τρεις (3) ημέρες ανά εβδομάδα στις εγκαταστάσεις των τριών συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για τους εργαζόμενους φοιτητές όσον αφορά τις ώρες διεξαγωγής τους.

 • Κόστος

  Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 3.600 € ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα, σε τέσσερις δόσεις. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια. Επίσης, το 10% των φοιτητών που δεν εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία θα μπορεί να απαλλάσσεται από τα δίδακτρα του Γ’ και Δ’ εξαμήνου με βάση τις επιδόσεις τους στο Α΄ έτος και υπό την προϋπόθεση προσφοράς έργου σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες.

 • Επικοινωνία:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών
  Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
  Αγ. Σπυρίδωνος & Παλικαρίδη, Αιγάλεω Τ.Κ. 122 10
  Τηλ: 210 5385312, 210 5385394, 210 5385384, 210 5385869 Fax: 210 5910975
  Ιστοσελίδα: http://msc-ditrep.uniwa.gr
  Email: ice@uniwa.gr