Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-2001
2ο
Υποχρεωτικό (Y)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

  • Η  Έννοια του Αλγορίθμου.
  • Αναπαράσταση αλγορίθμων με ψευδογλώσσα (Βασικά στοιχεία, εκχώρηση, είσοδος και έξοδος τιμών, δομές επιλογής, δομές επανάληψης, κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο).
  • Εισαγωγικές  έννοιες ανάλυσης πολυπλοκότητας αλγορίθμων. Ασυμπτωτικοί συμβολισμοί. Τάξεις συναρτήσεων Ο, Ω, Θ, ο,ω notation Κατάταξη Συναρτήσεων.
  • Βασικές τεχνικές  σχεδίασης αλγορίθμων και εφαρμογή στην επίλυση προβλημάτων.
  • Απλοί επαναληπτικοί αλγόριθμοι (επεξεργασία πινάκων, αναζήτηση σε πίνακα, ταξινόμηση, αναζήτηση συμβολοσειρών, κ.λπ.).  Ανάλυση επαναληπτικών αλγορίθμων.
  • Αναδρομικοί αλγόριθμοι ,  Αλγόριθμοι διαίρει-και-βασίλευε (δυαδική αναζήτηση, ταξινόμηση συγχώνευσης, γρήγορη ταξινόμηση, κ.λπ.).  Ανάλυση αναδρομικών αλγορίθμων.
  • Άπληστοι αλγόριθμοι (χρονοπρογραμματισμός δραστηριοτήτων, απλοί αλγόριθμοι σε γράφους – εύρεση ελάχιστου εκτεινόμενου δένδρου, κ.λπ.)
  • Επεξεργασία διαδοχικών αρχείων.
  • Επεξεργασία άμεσων αρχείων.