Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-5004
5ο
Υποχρεωτικό (Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται τα παρακάτω:

Ιστορική Αναδρομή, Βασικές έννοιες, Αναπαράσταση γνώσης, Αλγόριθμοι αναζήτησης, Επίλυση προβλημάτων, Συστήματα Παραγωγής, Τεχνικές εξαγωγής συμπερασμάτων, Μάθηση Μηχανής, Δένδρα Παραγωγής, Νευρωνικά Δίκτυα, Γενετικοί Αλγόριθμοι, Έμπειρα Συστήματα, Νοήμονες Πράκτορες.

Το εργαστηριακό μάθημα της Τεχνητής Νοημοσύνης συνεργάζεται απόλυτα με το θεωρητικό αντίστοιχο μάθημα και στοχεύει στην κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών θεωρητικών εννοιών όπως περιγραφή προβλήματος, επίλυση προβλήματος, αλγόριθμοι αναζήτησης, αναπαράσταση γνώσης και έμπειρα συστήματα και την εξάσκησή τους στην επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιώντας όλες τις παραπάνω γνώσεις.Στο πλαίσιο αυτό ο σπουδαστής καλείται να επιλύσει ένα μικρό πρόβλημα του πραγματικού κόσμου με δυο διαφορετικές προσεγγίσεις, αυτή των αλγορίθμων αναζήτησης και αυτή των εμπείρων προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό το εργαστήριο ασχολείται με:

Παρουσίαση ενός προβλήματος και αναπαράστασης της γνώσης του. Επίλυση του προβλήματος με αλγόριθμους αναζήτησης υλοποιημένους σε γλώσσα LISP. Σχεδιασμό και υλοποίηση εμπείρου συστήματος κανόνων σε περιβάλλον CLIPS για την επίλυση του ίδιου προβλήματος.