Ευρυζωνικά Δίκτυα

Ευρυζωνικά Δίκτυα

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Κατεύθυνση:

ICE-8305
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 1 ΑΠ/Φ 
Αντώνης Μπόγρης (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος προτείνεται να περιλαμβάνει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες:Ορισμός ευρυζωνικότητας

 • Παρουσίαση κύριων χαρακτηριστικών βασικών ευρυζωνικών συστημάτων
  • Ενσύρματες Τεχνολογίες: xDSL, DMT τεχνική, τεχνική bit loading, παρουσίαση του DSLAM και της δικτυακής του σύνδεσης με το διαδίκτυο
  • Ασύρματες τεχνολογίες: 4G, LTE, WiMax (CDMA, OFDM, DFT spread τεχνικές), δορυφορικές επικοινωνίες
  • Δίκτυα οπτικών ινών – παθητικά οπτικά δίκτυα, FFTx
  • Ευρυζωνική πρόσβαση πάνω από ηλεκτοφόρα καλώδια
 • Ευρυζωνικές Υπηρεσίες περιεχομένου
  • E-learning
  • E-health
  • E-government
  • E-commerce
  • E-gaming
 • Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα
  • Ακαδημαϊκά Δίκτυα (ΕΔΕΤ, GUnet)
  • Δίκτυο Σύζευξις
  • Δίκτυα Παρόχων, GR-IX
 • Παρουσίαση ειδικών θεμάτων ευρυζωνικών συστημάτων
  • Κέντρα δεδομένων
  • Σύγκλιση ασύρματων και ενσύρματων δικτύων
  • Ευρυζωνικότητα και το αποτύπωμά της στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα
  • Τεχνο-οικονομικά ζητήματα ευρυζωνικών δικτύων – επιχειρηματικά μοντέλα αξιοποίησης ευρυζωνικών υποδομών.

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Για την διεξαγωγή του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος προτείνεται να γίνεται χρήση εξειδικευμένου λογισμικού εξομοίωσης (π.χ. OMNET, Matlab)