Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-3006
3ο
Υποχρεωτικό (Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Γενικές έννοιες, συστήματα υπολογισμού σήμερα και τεχνολογία υπολογιστών. Τρόποι παράστασης δεδομένων – προσημασμένοι και απρόσημοι ακέραιοι αριθμοί, αριθμοί κινητής υποδιαστολής, χαρακτήρες. Αριθμητική υπολογιστών για ακεραίους και πραγματικούς αριθμούς. Απόδοση υπολογιστών και μέτρα αξιολόγησής της. Αρχιτεκτονικές συνόλου εντολών (Instruction Set Architectures-ISA) RISC (π.χ. MIPS), CISC (π.χ. Intel x86) – μορφή εντολών, ρεπερτόριο εντολών, μέθοδοι διευθυνσιοδότησης με ιδιαίτερη έμφαση στη δεικτοδοτούμενη μέθοδο όπως αυτή εφαρμόζεται σε λίστες και πίνακες, ψευδοεντολές. Συμβολική γλώσσα (assembly language) και γλώσσα μηχανής – προγραμματισμός σε επίπεδο συμβολικής γλώσσας, προσκόμιση – εκτέλεση εντολών, οργάνωση στοίβας και υπορουτίνες, assembler, linker, debugger. Επεξεργαστής ενός κύκλου – σχεδίαση διαδρομής δεδομένων (datapath). 

Το εργαστήριο του μαθήματος καλύπτει την αρχιτεκτονική συνόλου εντολών και τον προγραμματισμό σε συμβολική γλώσσα του επεξεργαστή MIPS, χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή MARS.