Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-4002
4ο
Υποχρεωτικό (Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

.

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

  1. Επίπεδο δικτύου

Η έννοια της οικουμενικής εξυπηρέτησης, αρχιτεκτονική διαδικτύων και πρωτόκολλα TCP/IP. Το μοντέλο αναφοράς TCP/IP.

Το επίπεδο δικτύου στο Internet, το πρωτόκολλο IPV4, διευθύνσεις του πρωτοκόλλου διαδικτύου, υποδικτύωση, μάσκα διεύθυνσης, αυτοδύναμα πακέτα IP και η προώθησή τους, ενθυλάκωση, κατάτμηση και ανασυναρμολόγη στο IP, το πρωτόκολλο IPV6.

Δρομολόγηση στο Internet: Ο δρομολογητής (αρχιτεκτονική, λειτουργικό σύστημα –IOS, λειτουργίες, παρεχόμενες υπηρεσίες), αλγόριθμοι δρομολόγησης,  στατική και δυναμική δρομολόγηση, πίνακας δρομολόγησης, πρωτόκολλα δρομολόγησης (RIP, OSPF, BGP).

Πρωτόκολλα διευθέτησης & διαχείρισης: Πρωτόκολλο δυναμικής διευθέτησης υπολογιστών (DHCP), μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (NAT).

  1. Επίπεδο μεταφοράς

Εισαγωγή και υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς, σχέση με το επίπεδο δικτύου, επισκόπηση του επιπέδου μεταφοράς στο διαδίκτυο, πολύπλεξη και αποπολύπλεξη, ασυνδεσμική μεταφορά (UDP), αρχές αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων, μεταφορά με διοχέτευση – Go back N, επιλεκτική επανάληψη, συνδεσμική μεταφορά (TCP), έλεγχος ροής και έλεγχος συμφόρησης, εισαγωγή στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών (socket programming).