Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-1004
1ο
Υποχρεωτικό (Y)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

3 Θ – 2 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Νικόλαος Βασιλάς (ΔΕΠ), Νικόλαος Ζάχαρης (ΔΕΠ), Γεώργιος Μελετίου (ΕΔΙΠ)

Περιγραφή

Δομή Υπολογιστή. Αρχές Δομημένου Προγραμματισμού. Μεταγλώττιση. Σύνδεση. Εκτελέσιμα προγράμματα. Η γλώσσα προγραμματισμού C. Μεταβλητές, τύποι δεδομένων, παραστάσεις και εκχωρήσεις. Απλή είσοδος/έξοδος. Βρόχοι. Κατασκευές ελέγχου. Πίνακες. Συναρτήσεις. Εμβέλεια μεταβλητών. Αναδρομή. Δείκτες. Δυναμική δέσμευση μνήμης. Συμβολοσειρές. Δομές. Μορφοποιημένη είσοδος/έξοδος. Ο προεπεξεργαστής της C. Μακροεντολές. Ανακατεύθυνση εισόδου/εξόδου. Ροές δεδομένων. Αρχεία κειμένου. Δυαδικά αρχεία. Σειριακή/τυχαία προσπέλαση αρχείων. Ειδικά θέματα (τα ορίσματα της main(), απαριθμητοί τύποι δεδομένων, ενώσεις). Εργαστήριο σε προγραμματιστικό περιβάλλον της C για την εμπέδωση της γλώσσας.