Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7001
7ο
Υποχρεωτικό(Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Κατηγορίες υπολογιστών. Αρχιτεκτονικές και σύνολα εντολών. Δομή CPU τύπου RISC. Οργάνωση κύριας μνήμης. Τεχνολογίες σκληρών και οπτικών δίσκων. Σύστημα και τεχνικές εισόδου/εξόδου. Διασύνδεση CPU-μνήμης και μονάδων εισόδου/εξόδου. Σύστημα Διαύλων. Τεχνικές αύξησης της απόδοσης των CPU. Αρχιτεκτονική δημοφιλών  επεξεργαστών (Χ86, ΑRΜ, κ.λπ.). Αρχιτεκτονική του συστήματος μνήμης. Συστήματα απεικόνισης.Σύστημα Γραφικών. GPU. Σύστημα ήχου. Σύνθεση υπολογιστικών συστημάτων. Αρχιτεκτονική δημοφιλών μικροελεγκτών (AVR, PIC). Συστήματα ανοικτού υλικού. Αρχιτεκτονικές εξυπηρετητών. Αρχιτεκτονικές συστημάτων αποθήκευσης. Αρχιτεκτονικές επικοινωνιακών συστημάτων (μεταγωγείς, δρομολογητές).