Όραση Υπολογιστών

Όραση Υπολογιστών

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-8111
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Βασικές αρχές σχηματισμού εικόνων και λειτουργίας ψηφιακών καμερών, ανθρώπινη όραση, φως και χρώμα.

Στοιχεία προβολικής γεωμετρίας.

Ανασκόπηση φίλτρων στο πεδίο του χώρου και της συχνότητας.

Ανίχνευση γωνιών, ακμών και άλλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών (αλγόριθμοι Harris, Canny).

Κατάτμηση εικόνων (image segmentation).

Περιγραφείς (HOG, SIFT, SURF), εξαγωγή και αντιστοίχιση χαρακτηριστικών (feature extraction and matching).

Μέθοδοι αναγνώρισης προτύπων & μηχανικής μάθησης για εφαρμογές όρασης υπολογιστών: επιβλεπόμενη, ημιεπιβλεπόμενη και μη επιβλεπόμενη μάθηση, ταξινόμηση και ταξινομητές (π.χ. Naive Bayes, k-Nearest Neighbors, νευρωνικά δίκτυα), αλγόριθμοι συσταδοποίησης (k-means, DBSCAN), βαθιά μάθηση (συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα, βαθιά αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα κ.α.), ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis).

Ανίχνευση και αναγνώριση αντικειμένων (object detection and recognition): αλγόριθμοι και εφαρμογές.

Παρακολούθηση αντικειμένων (object tracking).

Στερεοσκοπική όραση, ανακατασκευή τρισδιάστατου σχήματος, εκτίμηση δομής από κίνηση (Structure from Motion).

Εφαρμογές της όρασης υπολογιστών σε διάφορους τομείς: ασφάλεια, μεταφορές, ρομποτική, βιοϊατρική, τηλεπισκόπηση, βιομετρία.

Βασικά υπολογιστικά εργαλεία σε MATLAB, OpenCV ή Python.