Βάσεις Δεδομένων Ι

Βάσεις Δεδομένων Ι

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-4001
4ο
Υποχρεωτικό (Y)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Βάσεις δεδομένων, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Δομές Δεδομένων για Βάσεις Δεδομένων. Κλασσικά μοντέλα βάσεων δεδομένων (Ιεραρχικό, Δικτυωτό). Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Σχεσιακή άλγεβρα, Σχεσιακός λογισμός και QBE. Μοντελοποίηση. Ενοιολογικά μοντέλα. Μοντέλο Οντοτήτων–Συσχετίσεων. Λογικός σχεδιασμός σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Κανονικοποίηση. Συναρτησιακές εξαρτήσεις και κανονικοποίηση. Γλώσσες για βάσεις δεδομένων. Γλώσσα SQL. Πρότυπο SQL3. Όψεις (views). Ενημερωσιμότητα  όψεων. Θέματα διαχείρισης και λειτουργίας βάσεων δεδομένων. Ακεραιότητα, βελτιστοποίηση, αναδιοργάνωση, ασφάλεια, λειτουργικότητα, κ.λπ. Ο Ρόλος και τα καθήκοντα του Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων. Συναλλαγές (transactions). Συστήματα αρχείων και φυσικός σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη φυσική οργάνωση ΣΔΒΔ.