Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

Βάσεις Δεδομένων ΙI

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-5001
5ο
Υποχρεωτικό (Y)

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 1 Ε
Χρήστος Σκουρλάς (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Σημασιολογικά μοντέλα δεδομένων. Ενισχυμένο μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων, Αντικειμενοστρεφές μοντέλο δεδομένων. Ανάπτυξη εφαρμογών με ενσωματωμένη SQL. Ανάπτυξη εφαρμογών και πρότυπη διεπαφή επικοινωνίας με βάσεις JDBC. Τεχνολογία Oracle (PL/SQL, triggers, stored procedures κ.λπ.). Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Ανοικτού κώδικα. Συγκριτική παρουσίαση Προϊόντων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων σε θέματα επεξεργασίας συναλλαγών (transaction processing). Συγκριτική παρουσίαση Προϊόντων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων σε θέματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Administration). Αντίγραφα (back up) της βάσης δεδομένων και επαναλειτουργία βάσης (recovery). Συγχρονισμός προσπέλασης (concurrency) σε περιβάλλοντα με πολλούς χρήστες. Βελτιστοποίηση αιτημάτων προσπέλασης (query optimization). Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων (distributed database). Επίκαιρα θέματα βάσεων δεδομένων. Αντικειμενοστρεφείς βάσεις. Αντικειμενοσχεσιακές βάσεις. Χρονικές βάσεις. Ενεργές βάσεις. Χωρικές βάσεις δεδομένων. Βάσεις πολυμέσων. Βάσεις δεδομένων και διαδίκτυο. Ασφάλεια βάσεων δεδομένων. Διαχείριση γνώσης και βάσης δεδομένων και γνώσεων. Ημιδομημένες βάσεις δεδομένων-XML. Παράλληλα και κατανεμημένα ΣΔΒΔ. Θέματα αποθηκών δεδομένων και ανάλυσης (Data Warehouse, OLAP). NoSQL, MongoDB, κ.λπ. Μελέτη Περίπτωσης.