Συστήματα Αποφάσεων και Διαχείρισης Διεργασιών

Συστήματα Αποφάσεων και Διαχείρισης Διεργασιών

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7113
9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε 
Γεώργιος Μιαούλης (ΔΕΠ), Ιωάννης Χάλαρης (ΔΕΠ), Γεώργιος Μπαρδής (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Προηγμένα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Συστήματα πολλαπλών κριτηρίων, Ευφυής Υποστήριξη Αποφάσεων, Υποστήριξη στη λήψης ομαδικών αποφάσεων και διαπραγματεύσεων). Στοιχεία θεωρίας αποφάσεων, Λήψη αποφάσεων και Αναλυτική, Περιγραφική και Οπτική Αναλυτική, Αναλυτική Web.  Λήψη αποφάσεων βάση μοντέλων: Συστήματα βελτιστοποίησης και πολλαπλών κριτηρίων. Δομή μαθηματικών μοντέλων υποστήριξης αποφάσεων. βεβαιότητα, αβεβαιότητα και κίνδυνος κατά τη λήψη αποφάσεων. Βελτιστοποίηση μαθηματικού προγραμματισμού, προγραμματισμός πολλαπλών στόχων, ανάλυση ευαισθησίας, what-if ανάλυση. Μέθοδοι πολλαπλών-κριτηρίων, Μέθοδοι πολλαπλών χαρακτηριστικών, Μέθοδοι οικογένειας ELECTRA, Αναλυτική ιεραρχική διαδικασία (AHP). Διαχείριση Διεργασιών στην Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις, μέθοδοι και συστήματα (BPM). Αναγνώριση και ανακάλυψη Διεργασιών. Προηγμένη μοντελοποίηση Διεργασιών. Επίβλεψη Διεργασιών. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση Διεργασιών. Επανασχεδιασμός Διεργασιών. Πληροφοριακά Συστήματα Διεργασιών. Εφαρμογή διεργασιών με βάση εκτελέσιμα μοντέλα διεργασιών. Πλατφόρμα ροής εργασιών και αυτοματοποίησης αποφάσεων (Camunda BPM, Bizagi BPM Suite, IBM Business Process Manager, σουίτα Oracle BPM). Γλώσσα ροής εργασίας (YAWL, Γλώσσα εκτέλεσης επιχειρηματικών διεργασιών BPEL). BPM ως επιχειρησιακή δυνατότητα. Οργανωτικές και τεχνολογικές αρχές των προγραμμάτων BPM. Ο κύκλος ζωής BPM.