Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7101
7ο
Βασικό Ροής (ΒΡ, ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

2 Θ – 2 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Γεώργιος Μιαούλης (ΔΕΠ), Ιωάννης Κουμπούρος (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Η διδασκαλία πραγματεύεται :

(α) Την αρχιτεκτονική ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (αρχιτεκτονική δεδομένων, εφαρμογών και τεχνολογίας) σε συνάρτηση με τις αρχιτεκτονικές του επιχειρησιακού συστήματος. Αξιοποίηση πλαισίων αρχιτεκτονικής (πχ. TOGAF)

(β) Συνολικά και ολοκληρωμένα, τις μεθοδολογίες σχεδίασης, υλοποίησης, ανάπτυξης και διαχείρισης ενός Πληροφοριακού Συστήματος στα πλαίσια ενός οργανισμού

(γ) Διεξοδικά τους γνωστούς τύπους μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων καθώς και αναδιοργάνωσης (BPR) διοικητικών και βιομηχανικών διεργασιών (όπως IDEF, Business Process Model and Notation (BPMN), MERISE, UML, SysML Modelling) καθώς και το πλαίσιο και το υπόβαθρο συγκρότησης εξειδικευμένων μεθοδολογιών και εργαλείων.

(γ) Τις θεωρίες του κύκλου ζωής των πληροφοριακών συστημάτων και τις αρχές σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης των σχετικών έργων.

Γίνεται επίσης επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων, για τα συγκεκριμένα προβλήματα, εργαλείων υλοποίησης (εργαλεία ανάπτυξης επιχειρησιακών αρχιτεκτονικών και συστημάτων, λογισμικού, διαχείρισης βάσεων Δεδομένων, διαχείρισης ροών εργασίας κλπ.) του Πληροφοριακού Συστήματος.

Ασκήσεις Πράξεις : παρουσιάζεται και αναλύεται διεξοδικά ένα υποθετικό πρόβλημα (case-study). Συζητούνται οι εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης, διαχείρισης.

Εργαστήριο: Γίνεται εμπέδωση της χρήσης και αξιοποίησης εργαλείων και τεχνικών στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου έργου πληροφοριακού συστήματος.