Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-6006
6ο
Υποχρεωτικό(Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Χριστίνα Γεωργουλάκη (ΕΔΙΠ)

Περιγραφή

Στο πλαίσιο των Διαλέξεων καλύπτονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:

Εισαγωγή στις έννοιες των ψηφιακών επικοινωνιών – Διάγραμμα βαθμίδων τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Χρονική και φασματική ανάλυση τηλεπικοινωνιακών σημάτων. Δειγματοληψία και κβάντιση. Παλμοκωδική διαμόρφωση, Διαμόρφωση Δέλτα. Βασικές έννοιες θεωρίας πληροφορίας  – Κωδικοποίηση πηγής. Χωρητικότητα καναλιού – Θόρυβος – Λόγος σήματος προς θόρυβο – Φασματική Απόδοση. Τεχνικές Διαμόρφωσης και Φώρασης (PSK, ASK, FSK και παραλλαγές QAM, σύμφωνη, άμεση φώραση). Κωδικοποίηση διαύλου – Προστασία από Λάθη, Γραμμικοί και Συνελικτικοί κώδικες ελέγχου σφαλμάτων. Επισκόπηση σύγχρονων συστημάτων ψηφιακών επικοινωνιών (xDSL, μετάδοση σε οπτική ίνα, 10G, 100G Ethernet, ασύρματες ζεύξεις). Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων με βάση τα προαναφερθέντα.

 

Στο πλαίσιο των Εργαστηριακών Ασκήσεων καλύπτονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:

Σχεδιασμός και υλοποίηση βαθμίδων κβάντισης και δειγματοληψίας. Διαμόρφωση Δέλτα. Προσομοίωση κωδικοποιητή πηγής – Κωδικοποίηση Huffman. Μελέτη απόδοσης τηλεπικοινωνιακού συστήματος (επίδραση θορύβου, διάγραμμα οφθαλμού, ρυθμός σφαλμάτων). Σχεδιασμός και υλοποίηση Γραμμικού κώδικα μπλοκ.