Ψηφιακός Έλεγχος Συστημάτων

Ψηφιακός Έλεγχος Συστημάτων

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-8207
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Υλικού & Υπολογιστικών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των Ψηφιακών Συστημάτων Ελέγχου, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στη συνέχεια ακολουθεί μια λίστα με τα θέματα, που καλύπτονται στο μάθημα:

Θεωρία

Βασική δομή ενός συστήματος ελέγχου με υπολογιστή. Τα βασικά σήματα διακριτού χρόνου. Μετασχηματισμός Ζ, αντίστροφος μετασχηματισμός Ζ και εφαρμογές. Ιδιότητες διακριτών συστημάτων. Εξισώσεις διαφορών, εξισώσεις κατάστασης και συναρτήσεις μεταφοράς. Δειγματοληπτικά συστήματα. Μετάβαση από την G(s) στην G(z). Ευστάθεια φραγμένης εισόδου φραγμένης εξόδου. Το κριτήριο Jury και η μέθοδος Lyapunov. Ρυθμιστής διακριτού χρόνου ισοδύναμος αναλογικού. PID διακριτού χρόνου. Έλεγχος deadbeat. Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου.

Εργαστήριο

Προσομοίωση Ι – CC (Comprehensive control). Προσομοίωση ΙΙ – MATLAB. Προσομοίωση ΙIΙ  – SIMULINK. Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές – PLC. Ψηφιακός έλεγχος υδραυλικού συστήματος. Έλεγχος με νευρωνικά δίκτυα. Συστήματα SCADA. Ψηφιακοί ελεγκτές PID.