Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-5005
5ο
Υποχρεωτικό(Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Βασικά στοιχεία συστήματος DSP. Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Θεώρημα δειγματοληψίας. Σήματα διακριτού χρόνου (Είδη, ταξινόμηση). Συνέλιξη (Convolution). Ανάλυση συστημάτων LTI διακριτού χρόνου. Συστήματα περιγραφόμενα με εξισώσεις διαφορών. Συσχέτιση (Cross correlation, auto correlation). Συστήματα FIR και IIR. Μετ/σμός Ζ – Εφαρμογές στη λύση εξισώσεων διαφορών. Ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων. DTFT. Μετασχηματισμοί DFT, FFT. Υλοποίηση συστημάτων διακριτού χρόνου. Σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων. Φασματική ανάλυση.

Στατιστικά Μοντέλα Στοχαστικών Σημάτων. Θεμελιώδεις Αρχές Παραμετρικής Εκτίμησης. Γραμμική Εκτίμηση. Θεμελιώδεις Αρχές Ανίχνευσης Σήματος. Ανάλυση χρονοσειρών με τη χρήση wavelets.