Κατανεμημένα Συστήματα

Κατανεμημένα Συστήματα

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-6005
6ο
Υποχρεωτικό (Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Βασίλειος Μάμαλης (ΔΕΠ), Γραμματή Πάντζιου (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Θεωρητικό Μέρος:

Βασικές Έννοιες Κατανεμημένων Συστημάτων, Κατανεμημένη Επεξεργασία, Ενδιάμεσο Λογισμικό, Υπηρεσίες Ενδιάμεσου Λογισμικού. Οργάνωση Κατανεμημένων Συστημάτων, Μοντέλο Πελάτη-Διακομιστή (client-server), Ομότιμα Συστήματα (P2P systems). Επικοινωνία στα Κατανεμημένα Συστήματα, Κλήση Απομακρυσμένων Διαδικασιών, Απομακρυσμένα Αντικείμενα, Κλήση Απομακρυσμένων Μεθόδων, Μηνυματοστρεφής και Ρευματοστρεφής Επικοινωνία. Διάταξη Γεγονότων, Συγχρονισμός, Λογικά Ρολόγια,  Αλγόριθμοι Εκλογής Αρχηγού, Αλγόριθμοι Αμοιβαίου Αποκλεισμού, Κατανεμημένες Συναλλαγές. Ανοχή σε βλάβες, Μοντέλα Αστοχιών, Συγκάλυψη αστοχιών μέσω υπερεπάρκειας, Συγκάλυψη Αστοχιών και Αναπαραγωγή. Συμφωνία σε Kατανεμημένα Συστήματα με Σφάλματα, Κατανεμημένη Δέσμευση, Ανάκαμψη από Σφάλματα. Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων. Υπηρεσίες Ονομάτων και Καταλόγου.  Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νέφους και τις Υπηρεσίες Νέφους (μοντέλα διανομής, παρεχόμενες υπηρεσίες, το μοντέλο του MapReduce κ.α.). Ασκήσεις πράξης και εργαστηριακές ασκήσεις σε Internet domain sockets, Unix RPC, Java RMI, CORBA, XML RPC, Hadoop/MapReduce.

Εργαστηριακό Μέρος:

Βασικές ασκήσεις στο client-server μοντέλο επικοινωνίας (internet domain sockets). Ενδιάμεσο λογισμικό – Unix RPC / JRPC / Java RMI / CORBA / XML RPC. Ενδεικτικές ασκήσεις σε HTCondor και  Hadoop/MapReduce.