Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7204
7ο / 9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 1 Ε
Παναγιώτης Καρκαζής (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Κατηγορίες και αρχιτεκτονικές των ενσωματωμένων συστημάτων. Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Ανάλυση απόδοσης και βελτιστοποίηση ενσωματωμένου λογισμικού. Περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού για συστήματα βασισμένα σε μικροελεγκτές και μικροεπεξεργαστές. Γλώσσες περιγραφής υλικού VHDL και Verilog. Σχεδίαση απλών ενσωματωμένων συστημάτων σε γλώσσα C και σε γλώσσες περιγραφής υλικού. Τεχνολογίες ASIC, FPGA, PLD. Μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και επαλήθευσης  συστημάτων  με FPGA. Τεχνικές σχεδίασης κυκλωμάτων για εύκολο έλεγχο.