Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Αξιοπιστίας

Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Αξιοπιστίας

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7209
7ο / 9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 1 Ε
Ιωάννης Βογιατζής (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγή στην ανοχή στα σφάλματα και στην αξιοπιστία, Βασικές έννοιες αξιοπιστίας, Τεχνικές αξιολόγησης της αξιοπιστίας, Απαιτήσεις αξιοπιστίας, Ανάλυση αξιοπιστίας, Πλεονασμός υλικού, Πλεονασμός πληροφορίας, Πλεονασμός χρόνου, Αντιμετώπιση σφαλμάτων, Αξιολόγηση αξιοπιστίας, Σχεδίαση λογικών κυκλωμάτων για ελεγξιμότητα, Έλεγχος κυκλωμάτων ψηφιακής λογικής, Μοντέλα σφαλμάτων, Έλεγχος κυκλωμάτων συνδυαστικής λογικής, Παραγωγή ελέγχων, Μη ελέγξιμα σφάλματα, Κυκλώματα πολλαπλών εξόδων, FDTS, Εντοπισμός και διάγνωση σφαλμάτων, Τυχαίος έλεγχος, Έλεγχος ακολουθιακών κυκλωμάτων, Σχεδίαση για ελεγξιμότητα, Σχεδίαση διαδρομής σάρωσης, Ενσωματωμένος αυτο-έλεγχος, Ψευδοτυχαία διανύσματα ελέγχου, Ανάλυση υπογραφής, BILBO, Έλεγχος σύνθετων συσκευών και συστημάτων.