Επεξεργασία Εικόνας

Επεξεργασία Εικόνας

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Κατεύθυνση:

ICE-7107
7ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Εισαγωγή, αναπαράσταση και είδη εικόνων, ψηφιοποίηση εικόνας.

Βασικές αρχές ψηφιακών εικόνων: ανθρώπινη οπτική αντίληψη, αρχές οπτικής, δειγματοληψία, κβάντιση, γειτονιές εικονοστοιχείων, καθορισμός συνεκτικών περιοχών, μετρικές απόστασης.

Αριθμητικές και λογικές λειτουργίες ψηφιακών εικόνων, σημειακοί μετασχηματισμοί, ιστόγραμμα, ισοστάθμιση ιστογράμματος, χωρικό φιλτράρισμα, συνέλιξη, εξομάλυνση και τονισμός εικόνας με χωρικά φίλτρα.

Επεξεργασία στο πεδίο της συχνότητας, μετασχηματισμοί εικόνας (οι βασικοί μετασχηματισμοί με παραδείγματα εφαρμογών, π.χ. Fourier, DFT, DCT), σχεδίαση φίλτρων στο πεδίο των συχνοτήτων

Χρώμα, χρωματικά μοντέλα, αντίληψη χρώματος

Μορφολογική επεξεργασία εικόνων (erosion, dilation, opening, closing)

Κατωφλίωση (thresholding)

Ανίχνευση ακμών, γραμμών, περιγραμμάτων και περιοχών, μετασχηματισμός Hough, Hough line & Hough circle.

Κωδικοποίηση εικόνας, τύποι κωδικοποίησης (με και χωρίς απώλειες), αλγόριθμοι κωδικοποίησης (κωδικοποίηση Huffman, αριθμητική κωδικοποίηση), συμπίεση εικόνας (με έμφαση στο πρότυπο JPEG).

Εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εκπαίδευση στο περιβάλλον και την εργαλειοθήκη Επεξεργασίας Εικόνας του MATLAB με σκοπό τη χρήση πρακτικών υπολογιστικών εργαλείων για την πρακτική υλοποίηση των παραπάνω.