Ασφάλεια στην Τεχνολογία της Πληροφορίας

Ασφάλεια στην Τεχνολογία της Πληροφορίας

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-6002
6ο
Υποχρεωτικό (Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Γενικά Θέματα Ασφάλειας στην Τεχνολογία της Πληροφορίας (IT Security). Κρυπτογραφία Ι (Cryptography I). Κρυπτογραφία ΙΙ (Cryptography II). Προστασία Λειτουργικών Συστημάτων (Operating Systems Protection). Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων (Data Base Security). Έλεγχος Πρόσβασης (Access Control). Ασφάλεια Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων (Network and Distributed Systems Security). Ασφάλεια Διαδικτύου (InternetSecurity). Ανίχνευση ΕπιθέσεωνΙ (Intrusion Detection I). Ανίχνευση ΕπιθέσεωνΙ (Intrusion Detection II). Computer Forensics

Ανάλυση Επικινδυνότητας (RiskAnalysis). Διαχείριση Ασφάλειας (SecurityManagement). Νομικά Θέματα (Legal and Ethical Issues).