Ολοκληρωμένα Κυκλώματα για Εξειδικευμένες Εφαρμογές

Ολοκληρωμένα Κυκλώματα για Εξειδικευμένες Εφαρμογές

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7205
7ο / 9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1ΑΠ/Φ – 1 Ε
Παναγιώτης Γιαννακόπουλος (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Θεωρητικό μέρος

Ιστορική εξέλιξη των Ο.Κ. Δωμάτιο υπερυψηλής καθαρότητας. Σχεδιασμός, απαιτήσεις, πρωτόκολλα. Στάδια κατασκευής του δισκίου. Προσέγγιση: Κύκλωμα, Πύλη, Bαθμίδα, Σύστημα. Xρήση Μασκών στην βήματα κατασκευής ενός Ο.Κ. Φωτολιθογραφία. Τεχνικές ανάπτυξης δομών- Eπιταξία μοριακής δέσμης, Εμφύτευση Ιόντων. Δομές Λεπτών Υμενίων. Τρανζίστορ Καρβονικών Νονοσωλήνων και Ο.Κ. Βασικές αρχές τρισδιάστατης ολοκλήρωσης. Υποσυστήματα ειδικού σκοπού (PLL, DLL, Συστήματα Ι/Ο, Συσκευασία και ψύξη κ.λπ.) Επιδόσεις του συστήματος του Ο.Κ. Έλεγχος και εκσφαλμάτωση του συστήματος

Εργαστηριακό μέρος

Padframe with MOSIS. VIRTUOSO Layout Editing. Λογισμικό Ανάπτυξης δομών Ο.Κ. Eξομοίωση κυκλωμάτων. Γλώσσες περιγραφής υλικού. Επίδειξη ανάπτυξης των δομών. Eπίσκεψη σε Καθαρό χώρο για την δημιουργία κυκλώματος επι πυριτίου