Ευφυή Συστήματα και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Ευφυή Συστήματα και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Κατεύθυνση:

ICE-8105
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Γεώργιος Μιαούλης (ΔΕΠ), Αθανάσιος Βουλόδημος (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγή. Δεδομένα, πληροφορία, γνώση, σοφία. Πληροφορία και λήψη απόφασης.

Συστήματα βασισμένα στη γνώση (knowledge based systems). Απόκτηση γνώσης. Αναπαράσταση και κωδικοποίηση γνώσης (κανόνες, πλαίσια και περιπτώσεις, αναπαράσταση αβεβαιότητας). Οντολογίες. Ανάλυση γνώσης, εξαγωγή συμπερασμάτων.

Εξελικτικοί αλγόριθμοι (evolutionary algorithms). Είδη και μοντέλα εξελικτικών αλγορίθμων (γενετικοί αλγόριθμοι, εξελικτική στρατηγική, γενετικός προγραμματισμός). Στοιχεία, μηχανισμοί, τελεστές, χρήση εξελικτικών αλγορίθμων.

Ευφυείς πράκτορες  (agents). Χαρακτηριστικά και κατηγορίες πρακτόρων. Συστήματα πολλαπλών πρακτόρων (αρχιτεκτονικές, επικοινωνία). Νοημοσύνη σμήνους (swarm intelligence)

Μηχανική μάθηση. Επιβλεπόμενη, μη επιβλεπόμενη και ημι-επιβλεπόμενη μάθηση. Ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning). Βαθιά μάθηση (deep learning). Αλγόριθμοι/μοντέλα μάθησης: Δέντρα αποφάσεων, τυχαία δάση (random forests), νευρωνικά δίκτυα, Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (support vector machines).

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ). Θεωρία αποφάσεων, διαδικασίες λήψης απόφασης, αρχιτεκτονικές ΣΥΑ, Συστήματα επικοινωνίας ΣΥΑ, Δομημένη μοντελοποίηση αποφάσεων, η προσομοίωση στα ΣΥΑ, Ειδικά πληροφοριακά συστήματα για ΣΥΑ, Συστήματα ομαδικών αποφάσεων, Αποθήκες δεδομένων και συστήματα άμεσης αναλυτικής επεξεργασίας, συστήματα OLAP, οπτική αναλυτική, χωρικά ΣΥΑ.

Εφαρμογές ευφυών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων σε διάφορους τομείς, όπως: ιατρική, μεταφορές, βιομηχανία