Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-1003
1ο
Υποχρεωτικό (Y)

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 2 ΑΠ/Φ
Μαρία Σαμαράκου (ΔΕΠ), Ιωάννα Καντζάβελου (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγή

Η Επιστήμη της Πληροφορικής και των Υπολογιστών. Αλγόριθμοι και αλγοριθμική σκέψη. Η αφετηρία και η εξέλιξη της Πληροφορικής και των Υπολογιστών.

Μέρος 1ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

Αποθήκευση Δεδομένων

Λογικές πράξεις και πύλες. Λογικά κυκλώματα (FLIP FLOPS). Αποθήκευση των bits. Κύρια Μνήμη (ΚΜ). Μαζική Αποθήκευση. Αναπαράσταση πληροφοριών υπό τη μορφή bits. Το δυαδικό σύστημα. Αποθήκευση ακεραίων. Αποθήκευση κλασμάτων. Συμπίεση δεδομένων. Λάθη επικοινωνίας

Διαχείριση Δεδομένων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστή. Γλώσσα Μηχανής. Εκτέλεση Προγράμματος. Αριθμητικές/Λογικές Εντολές. Επικοινωνία με άλλες συσκευές. Άλλες Αρχιτεκτονικές (παράλληλα συστήματα, κλπ.)

Μέρος 2ο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

Λειτουργικά Συστήματα και Δίκτυα

Εξέλιξη Λειτουργικών Συστημάτων. Αρχιτεκτονική Λειτουργικού Συστήματος. Συντονισμός Δραστηριοτήτων. Χειρισμός Ανταγωνισμού Διεργασιών. Δίκτυα. Το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο των Πραγμάτω. Υπολογιστική Νέφους. Πρωτόκολλα Δικτύων. Ασφάλεια

Γλώσσες Προγραμματισμού

Ιστορική Αναδρομή. Παραδοσιακός Προγραμματισμός. Διαδικαστικές Μονάδες (Procedular Units). Αλγοριθμική επίλυση προβλήματος. Από τον αλγόριθμο στο πρόγραμμα.

Τεχνολογία Λογισμικού

Ο κύκλος ζωής λογισμικού. Μοντέλα τεχνολογίας λογισμικού. Οργάνωση λογισμικού σε τμήματα. Μεθοδολογίες σχεδιασμού.

Μέρος 3ο ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Θεωρία Υπολογισμών

Υπολογισμός Συνάρτησης. Μηχανές Turing. Καθολικές Γλώσσες Προγραμματισμού. Μη Υπολογίσιμη Συνάρτηση. Πολυπλοκότητα Προβλημάτων. Κρυπτογράφηση Δημοσίου Κλειδιού.