Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό

Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

P1-5006
5ο
Υποχρεωτικό (Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1Ε
Βασίλειος Μάμαλης (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Θεωρητικό Μέρος:

Εισαγωγικές  Έννοιες στον Παράλληλο Υπολογισμό. Βασικά Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Παράλληλων Μηχανών. Τοπολογίες Δικτύων Διασύνδεσης. Πρότυπα Παράλληλου Υπολογισμού, Προσομοιώσεις μεταξύ Προτύπων, Η Αρχή Χρονοδρομολόγησης του Brent. Βασικές Τεχνικές Σχεδιασμού Παράλληλων Αλγορίθμων Κοινής και Κατανεμημένης Μνήμης. Παράλληλοι Αλγόριθμοι για Συγκεκριμένα Προβλήματα σε Περιβάλλον Κοινής Μνήμης (αλγόριθμοι ταξινόμησης και συγχώνευσης, υπολογισμός προθεμάτων, υπολογισμοί σε λίστες κ.α.). Εισαγωγή στο Μοντέλο Μεταβίβασης Μηνυμάτων και Ενδεικτικοί Αλγόριθμοι σε Περιβάλλον Κατανεμημένης Μνήμης.

Εργαστηριακό μέρος:

Εισαγωγή στον παράλληλο προγραμματισμό κατανεμημένης μνήμης με χρήση της βιβλιοθήκης μεταβίβασης μηνυμάτων MPI.