Διαχείριση Γνώσης

Διαχείριση Γνώσης

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7104
9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 1 ΑΠ/Φ
Ελένη Γαλιώτου (ΔΕΠ), Χρήστος Σκουρλάς (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Ιστορική αναδρομή και βασικές έννοιες διαχείρισης γνώσης. Ρητή (Explicit knowledge) και Άρρητη γνώση (tacit knowledge). Τρόποι μετασχηματισμού γνώσης. Διαχείριση γνώσης σε οργανισμούς. Η γνώση ως διανοητικό κεφάλαιο του οργανισμού (intellectual capital). Ο ρόλος της οργανωσιακής καλλιέργειας (organizational culture). Μοντέλα ωριμότητας οργανισμού (organizational maturity models). Επιχειρηματικό περιβάλλον, στρατηγική και επιχείρηση (Strategic management perspectives). Μεταδεδομένα και Συστήματα Οργάνωσης γνώσεων. Σημασιολογικός ιστός και Συστήματα Οργάνωσης γνώσεων. Ανάκτηση γνώσης (Capturing knowledge) και κωδικοποίηση (codification). Αξιολόγηση γνώσης (Evaluating knowledge). Ανταλλαγή γνώσεων (Sharing knowledge). Κοινότητες Πρακτικής (Communities of Practice). Αποθήκευση και αναπαράσταση γνώσης (Storing and presenting knowledge). Διαχείριση Γνώσης για Καινοτομία (Managing knowledge for innovation).