Δίκαιο και Κυβερνοηθική

Δίκαιο και Κυβερνοηθική

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7404
7ο/9o
Γενικής Παιδείας(ΓΠ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 1 ΑΠ/Φ 
Γεώργιος Πρεζεράκος (ΔΕΠ)

Περιγραφή

 • Εισαγωγικές Αρχές Δικαίου και Νομοθεσίας
 • Εμπορικό Δίκαιο, Συμβάσεις – Προμήθειες
 • Συμβάσεις Πληροφορικής
 • Αδειοδότηση Λογισμικού, Προστασία Προγραμμάτων Η/Υ, Πειρατεία
 • Ηλεκτρονικό Έγκλημα
 • Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων
 • Ευρεσιτεχνία – Εφεύρεση
 • Πνευματική Ιδιοκτησία – Βιομηχανική Ιδιοκτησία (λογοκλοπή, προστασία λογισμικού, ανοιχτό λογισμικό, κα)
 • Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – General data Protection Regulation
 • Προστασία και άρση του απορρήτου της επικοινωνίας
 • Νομικά θέματα (ασφάλεια πληροφοριών, πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, διαχείριση ταυτότητας  κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία, κα)
 • Η ελευθερία του λόγου στην ΚτΠ
 • Παράνομο και αθέμιτο περιεχόμενο
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο και Ψηφιακά Πιστοποιητικά
 • Θέματα συμβάσεων και ηλεκτρονικών συμβάσεων
 • Η πληροφόρηση, η διαφήμιση και η ευθύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παρόχων και των χρηστών στην ΚτΠ
 • Η έρευνα νομικών πηγών με μέσα πληροφορικής
 • Τα θεμελιώδη δικαιώματα σε σχέση με το Διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες
 • Ρυθμιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ανταγωνισμός, αδειοδοτήσεις, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων)
 • Κυβερνοέγκλημα
 • Bullying
 • Ισχύουσα Νομοθεσία στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων
 • Θέματα και προβληματισμοί σε σχέση με την δημιουργία προφίλ χρηστών
 • Θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
 • Ηλεκτρονικές υπογραφές
 • Θέματα ισότητας και ίσης αντιμετώπισης
 • World Wide Web Consortium initiative (W3C)
 • Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και προστασία παιδιών στον κυβερνοχώρο
 • Μαθητές και γονείς στο Διαδίκτυο
 • Βιοηθική