Γραμμική Άλγεβρα

Γραμμική Άλγεβρα

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-1002
1ο
Υποχρεωτικό (Y)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

 • Εισαγωγή: Διάνυσμα, Πίνακας, πράξεις, γενικεύσεις, γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα
 • Διανυσματικός χώρος (δχ), Υπόχωρος, Ορθογώνιο Συμπλήρωμα
 • Γραμμική θήκη
 • Βάση του δχ, Θ. αντικατάστασης, ορθοκανονική βάση
 • Ευκλείδιοι δχ, ανισότης Schartz, Πυθαγόρειο Θ.
 • Διαδικασία ορθογωνοποίησης των Gram-Schmidt, Ορθογώνια Προβολή
 • Αλλαγή βάσης δχ
 • Γραμμικοί μετασχηματισμοί – Γραμμικά συστήματα
 • Αναλλοίωτοι υπόχωροι (ιδιοτιμές , ιδιοδιανύσματα)
 • Ομογενείς συντεταγμένες
 • Γενική Δευτεροβάθμια Εξίσωση (ΓΔΕ) – Αναλλοίωτες ποσότητες –Διερεύνηση.
 • Εφαπτόμενη ευθεία και εφαπτόμενο επίπεδο στη ΓΔΕ
 • Αναφορά στον κύκλο, σφαίρα, έλλειψη, ελλειψοειδές
 • Η Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (ΜΕΤ) ως ορθογώνια προβολή – γενικές κανονικές εξισώσεις
 • Ασκήσεις και εφαρμογές στα παραπάνω