Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Κατεύθυνση:

ICE-
9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Νικήτας Καρανικόλας (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης. Οργανισμός και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης. Καθιερωμενα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Λειτουργικές απαιτήσεις. Χρονοπρογραμματισμός, Διαχείριση και Επίβλεψη έργων. Τεχνική αποτύπωση ΠΣ Μητρώου Δεσμεύσεων. Τεχνική αποτύπωση ΠΣ Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Τεχνική αποτύπωση ΠΣ Αδειών Προσωπικού. Τεχνική αποτύπωση ΠΣ Υποθηκοφυλάκειου. Μετάβαση από εννοιολογικά μοντέλα σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων.