Μαθηματική Ανάλυση

Μαθηματική Ανάλυση

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-1001
1ο
Υποχρεωτικό (Y)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

  • Διαφορικός Λογισμός: Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, όριο, παράγωγοι, μελέτη παραγώγων, τεχνικές παραγώγισης, εφαρμογές
  • Ολοκληρωτικός Λογισμός: Ορισμένο και Αόριστο ολοκλήρωμα, Μέθοδοι ολοκλήρωσης, Εφαρμογές
  • Σειρές: Κριτήρια σύγκλισης, Δυναμοσειρές, Σειρές Taylor και MacLaurin
  • Διαφορικές εξισώσεις: Διαφορικές εξισώσεις Α΄ τάξεως.
  • Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών: Μερική παραγώγιση, Ολικό διαφορικό, Μέγιστα-ελάχιστα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, Πολλαπλό ολοκλήρωμα.
  • Εισαγωγή σε μια απλή γλώσσα προγραμματισμού
  • Μαθηματικά υπολογιστικά πακέτα MATLAB και FREEMAT
  • Η έννοια της προσέγγισης με επαναληπτικές μεθόδους
  • Υπολογισμός παραγώγου, ολοκληρώματος, σειράς και διαφορικής εξίσωσης με επαναληπτική μέθοδο
  • Συγγραφή προγράμματος σε MATLAB και FREEMAT για τον υπολογισμό: Στοιχείων πολυωνύμων (αλγεβρικές πράξεις, τιμή, ρίζες, δυνάμεις), Επίλυσης εξισώσεων οποιασδήποτε μορφής και βαθμού, Παραγώγου, Ολοκληρώματος, σειράς, Διαφορικής εξίσωσης, Στοιχείων διανυσματικού λογισμού και αναλυτικής γεωμετρίας, Γραμμικής άλγεβρας