Μικροϋπολογιστές

Μικροϋπολογιστές

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7201
7ο
Βασικό Ροής (ΒΡ, ΕΥ)
Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Ιωάννης Έλληνας (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγή στις πλατφόρμες ανοικτού λογισμικού και υλικού. Περιγραφή του υλικού και λογισμικού της πλατφόρμας Arduino και Raspberry pi. Παραδείγματα προγραμματισμού.

Σύνδεση εξωτερικών αισθητήρων και ανάπτυξη εφαρμογών. Παραδείγματα προγραμματισμού ανάγνωσης αισθητήρων. Σύνθετες εφαρμογές. Περιγραφή των τεχνικών χρήσης των διακοπών.

Περιγραφή των τεχνικών χρήσης των χρονιστών. Περιγραφή των μεθόδων σειριακής επικοινωνίας SPI και I2C. Περιγραφή δημιουργίας βιβλιοθηκών. Περιγραφή διασύνδεσης με την πλατφόρμα Processing. Περιγραφή διασύνδεσης με το Matlab. Προγραμματιστικές εφαρμογές με Arduino.

Προηγμένες εφαρμογές με Raspberry pi (οδήγηση οθόνης LED matrix, OLED, χρήση κάμερας για υλοποίηση αλγορίθμων αναγνώρισης χρώματος, κίνησης, προτύπων).