Μοντελοποίηση και Προγραμματισμός Περιορισμών

Μοντελοποίηση και Προγραμματισμός Περιορισμών

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7109
7ο/9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Δημήτριος Μάγος (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Μοντέλα: τι είναι, γιατί τα χρειαζόμαστε. Δίκτυα περιορισμών, βασικοί ορισμοί, σχέσεις και τελεστές. Εφαρμογές μοντέλων περιορισμών, παραδείγματα. Μεθοδολογία εκπόνησης μοντέλων με τη χρήση περιορισμών. Βασικές τεχνικές επίλυσης: backtracking, forward checking, backmarking, κλπ. Συνέπεια δικτύου περιορισμών και τεχνικές επίτευξης συνέπειας διαφορετικών επιπέδων: arc consistency, path consistency, k-consistency. Συνέπεια και γραφήματα. Τεχνικές ευφυούς οπισθοδρόμησης: backjumping, graph-backjumping, κλπ. Υβριδικοί Αλγόριθμοι. Η επίλυση των Δικτύων Περιορισμών με τη χρήση υπολογιστή: ΙΒΜ ILOG STUDIO, εισαγωγή στο API CPLEX και προγραμματισμός του μέσω C/C++.