Πολυμέσα και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Πολυμέσα και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-8306
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Αθανάσιος Βουλόδημος (ΔΕΠ)

Περιγραφή

  • Εισαγωγή. Χαρακτηριστικά, εφαρμογές και συστήματα πολυμέσων.
  • Συμπίεση Δεδομένων. Ψηφιακή αναπαράσταση σήματος (δειγματοληψία, κβαντισμός, κωδικοποίηση), στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας, κωδικοποίηση με απώλειες και χωρίς απώλειες, Κωδικοποίηση Εντροπίας (Κωδικοποίηση Huffman, Shannon-Fano, Αριθμητική Κωδικοποίηση), Κωδικοποίηση Λεξικού (LZW), Κωδικοποίηση RLE, Κωδικοποίηση Πηγής, Κωδικοποίηση Μετασχηματισμού, Διακριτός Μετασχηματισμός Συνημιτόνου (DCT).
  • Εικόνα. Χαρακτηριστικά και είδη ψηφιακής εικόνας, αναπαράσταση εικόνας, μορφότυπα (formats) αρχείων εικόνας, διανυσματικές εικόνες, χρωματικά μοντέλα και χώροι (RGB, CMY/CMYK, HSL/HSV), τεχνικές συμπίεσης εικόνας, πρότυπο JPEG.
  • Βίντεο. Χαρακτηριστικά βίντεο, υποδειγματοληψία χρώματος, μοντέλο YCbCr, τεχνικές συμπίεσης βίντεο, πρότυπα H.26x, ΜPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7, MPEG-21.
  • Ήχος. Χαρακτηριστικά ήχου, ψηφιακή αναπαράσταση ήχου, τεχνικές συμπίεσης ήχου, MPEG Audio Layers I, II, III (MP3).
  • Αρχές σχεδιοκίνησης (animation), διδιάστατη (2Δ) σχεδιοκίνηση, τρισδιάστατη (3Δ) μοντελοποίηση και σχεδιοκίνηση.
  • Θέματα συγχρονισμού, αποθήκευσης, σύνθεσης, αναζήτησης και ανάκτησης πολυμεσικού περιεχομένου.
  • Μεθοδολογία και εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων, ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών με χρήση εργαλείων συγγραφής.
  • Μετάδοση ροών πολυμεσικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (streaming), χαρακτηριστικά πρωτοκόλλων μετάδοσης πολυμέσων.
  • Πρωτόκολλα μετάδοσης πολυμέσων. RTP (Realtime Transport Protocol), RTCP (Realtime Control Transport Protocol), RTSP (Realtime Transport Streaming Protocol).

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών σε βασικά θέματα της ύλης του μαθήματος, όπως κωδικοποίηση – αποκωδικοποίση και χειρισμός πολυμεσικών αρχείων σε περιβάλλον Java (JavaMediaFramework – JMF), υλοποίηση κατανεμημένων εφαρμογών client-server για αποστολή και λήψη πολυμεσικού περιεχομένου μέσω streaming (χρήση του πρωτοκόλλου RTP) και ανάπτυξη πολυμεσικού περιεχομένου και πολυμεσικών εφαρμογών.