Δικτυακός Προγραμματισμός

Δικτυακός Προγραμματισμός

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-5002
5ο
Υποχρεωτικό (Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Εισαγωγή στο δικτυακό προγραμματισμό. Java Threads. Java Socket Programming. Java Data Base Connectivity. Java Server Pages. Servlets. SOAP Web services. Rest Web services. XML APIs για Java . Java και Πολυμέσα. Ασφάλεια και αντικείμενα Java. Εισαγωγή σε client-side programming.