Δικτύωση Οριζόμενη από Λογισμικό

Δικτύωση Οριζόμενη από  Λογισμικό

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-8304
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

  1. Εισαγωγή

Από τα παραδοσιακά δίκτυα στα δίκτυα ορισμένα από το λογισμικό, τα σύγχρονα Data Centers και οι απαιτήσεις τους, αυτόνομοι και δυναμικοί πίνακες προώθησης, SDN υλοποιήσεις και εφαρμογές, εικονικοποίηση πόρων στα δίκτυα νέας γενιάς (5G).

  1. Δίκτυα ορισμένα από λογισμικό

Βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας SDN (επίπεδα δεδομένων/ελέγχου, λειτουργία, συσκευές, λογισμικό, εφαρμογές), IETF SDN Framework, Εναλλακτικές προσεγγίσεις SDN (API, Hypervisor-Based κα)

  1. OPEN FLOW

To πρωτόκολλο OpenFlow, λογισμικά ανοιχτού κώδικα (Open Daylight/Floodlight Controllers, Mininet, OpenVSwitch), διαχείριση κίνησης δεδομένων (load balancing)

  1. Εναλλακτικές τεχνολογίες SDN

Μειονεκτήματα της SDN αρχιτεκτονικής, προσεγγίσεις βασιζόμενες σε προϋπάρχοντα πρωτόκολλα και APIs

  1. Network Functions Virtualization (NFV)

Ορισμοί ορολογία NFV, OPNFV, δικτυακές υπηρεσίες – Network Services (NS)/Virtual Network Functions (VNF), διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων SDN και NFV

  1. SDN in DATA CENTERS

Ορισμός του Data Center, διαχείριση-διαμοιρασμός πόρων σε πολλούς χρήστες στο Data Center, Openstack, Docker, Kubernetes, VMware, SDN in Data Centers, VLANs, EVPN, VxLAN, NVGRE

  1. SDN PROGRAMMING

Υλοποιήσεις SDN ανοιχτού κώδικα (γλώσσες προγραμματισμού, εργαλεία, προσομοιωτές και εφαρμογές), υλοποιήσεις ανοικτού κώδικα (switches, controllers, applications)

  1. Σχεδιασμός εφαρμογών SDN

Ανάλυση – κατηγοριοποίηση εφαρμογών (πχ active/proactive), υλοποίηση εφαρμογών με χρήση του NBI που παρέχεται από τον SDN controller.