Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-2004
2ο
Υποχρεωτικό (Y)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Αρχές και μηχανισμοί αντικειμενοστραφούς ανάλυσης και σχεδίασης  λογισμικού. Επισκόπηση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού στη γλώσσα C++. Βασικά στοιχεία της C++, διαφορές με τη C. Οργάνωση και μεταγλώττιση προγραμμάτων C++. Ορισμός νέων τύπων. Αφαίρεση στα δεδομένα. Κλάσεις Ι (συναρτήσεις κατασκευής – καταστροφής, συναρτήσεις κατασκευής αντιγράφων, inline συναρτήσεις, υπερφόρτωση). Χώροι ονομάτων. Κληρονομικότητα. Κλάσεις ΙΙ (εικονικές και πλήρως εικονικές συναρτήσεις, αφηρημένες κλάσεις). Πρότυπα συναρτήσεων και πρότυπα κλάσεων. Η βιβλιοθήκη Standard Template Library (STL) της C++. Είσοδος /  Έξοδος στη C++. Χειρισμός εξαιρέσεων.