Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-4003
4ο
Υποχρεωτικό (Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:

Λειτουργικά Συστήματα Πολυεπεξεργαστών και Πολυυπολογιστών (ειδικές απαιτήσεις και θέματα σχεδίασης λειτουργικών συστημάτων για περιβάλλοντα πολλαπλών επεξεργαστών, μέθοδοι επικοινωνίας και συγχρονισμού διεργασιών, αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης διεργασιών, σχήματα μνήμης και μέθοδοι διαχείρισης μνήμης, κατανομή φόρτου σε πολλαπλούς επεξεργαστές κ.α.). Προχωρημένες Έννοιες και Μηχανισμοί επικοινωνίας-συγχρονισμού διεργασιών (θεωρία πρόληψης και αποφυγής αδιεξόδων, διαδιεργασιακή επικοινωνία μέσω σωληνώσεων και υποδοχών κ.α.). Διαχείριση Νημάτων σε πολυεπεξεργαστικά περιβάλλοντα (ειδικές απαιτήσεις και αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού, ειδικές απαιτήσεις και μηχανισμοί συγχρονισμού-επικοινωνίας κ.α.). Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (βασικές έννοιες και σχεδιαστικά ζητήματα, ειδικοί αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης ΚΜΕ, οργάνωσης-διαχείρισης μνήμης και χρονοπρογραμματισμού δίσκων, εφαρμογή σε ενσωματωμένα συστήματα και συστήματα πολυμέσων κ.α.). Ειδικές απαιτήσεις λειτουργικών συστημάτων κινητών συσκευών και περιβαλλόντων περιορισμένων πόρων (δίκτυα αισθητήρων κ.α.). Εικονικές μηχανές – εικονικοποίηση: ορισμοί, κατηγοριοποίηση, τεχνικές εικονικοποίησης, ή έννοια του hypervisor και οι υποστηριζόμενοι τύποι κ.α. Λειτουργικά Συστήματα Δικτύου και κατανεμημένων πόρων (ορισμοί, κατηγοριοποίηση, θέματα σχεδίασης, υπηρεσίες κ.α.).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ:

Unix/Linux: Προγραμματισμός συστήματος και ταυτόχρονων διεργασιών (διεργασίες παιδιά, χρήση fork, wait, exec, signals/traps κλπ). Ειδικοί μηχανισμοί υποστήριξης επικοινωνίας και συγχρονισμού διεργασιών (shared memory segments, semaphores, message queues κ.α.). Προγραμματισμός και διαχείριση νημάτων/threads με χρήση της βιβλιοθήκης των Posix threads. Διαδιεργασιακή επικοινωνία και προγραμματισμός με χρήση σωληνώσεων (pipes) και υποδοχών (sockets).