Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Είδος:
Κατεύθυνση:

ICE-7108
7ο/9o
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Δημήτριος Μάγος (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Λήψης Αποφάσεων και Επιστήμης Διοίκησης.  Το Γραμμικό και το Ακέραιο πρόβλημα Βελτιστοποίησης και η χρήση του στη λήψη αποφάσεων. Μοντελοποίηση και εφαρμογές για τη λήψη αποφάσεων. Το Δυϊκό πρόβλημα και οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες βελτιστότητας του ΓΠ (συνθήκες Karush, Kuhn, Tucker).  Αλγοριθμική επίλυση του ΓΠ– η μέθοδος Simplex και ειδικές περιπτώσεις. Οικονομική ερμηνεία και ανάλυση ευαισθησίας. Επίλυση με τη χρήση υπολογιστή- εισαγωγή στο εργαλείο OPL- Studio. Η μέθοδος PERT. Στοχαστικά μοντέλα. Ουρές αναμονής. Στοχαστικές ανελίξεις – αλυσίδες Markov. Εφοδιαστική αλυσίδα και παραγγελίες αποθεμάτων. Εισαγωγή στη θεωρία αποφάσεων. Πολιτικές αντικατάστασης εξοπλισμού.