Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνίων

Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7305
7ο / 9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

3 Θ – 1 ΑΠ/Φ 
Αντώνιος Μπόγρης (ΔΕΠ)

Περιγραφή

 • Εισαγωγή στις έννοιες των οπτικών επικοινωνιών και των δικτύων οπτικών ινών
 • Εξοικείωση με βασικές διατάξεις και το μέσο
  1. Οπτική ίνα (τύποι, ιδιότητες, φαινόμενα)
  2. Πομποί (LED, Lasers)
  3. Δέκτες (φωτοδίοδοι)
  4. Ενισχυτές (ημιαγωγικοί, ερβίου)
  5. Πολυπλέκτες, φίλτρα, συζεύκτες, διαχωριστές
 • Τεχνικές Διαμόρφωσης και Φώρασης στις Οπτικές Επικοινωνίες (PSK, ASK, FSK και παραλλαγές QAM, σύμφωνη, άμεση φώραση)
 • Εισαγωγή στα οπτικά δίκτυα
  1. Τύποι δικτύωσης (αμιγώς οπτική, υβριδική)
  2. Διατάξεις οπτικής δικτύωσης (μεταγωγείς μήκους κύματος, χώρου, κτλ)
  3. Αλγόριθμοι δρομολόγησης για οπτικά δίκτυα

Ανάλυση συστημάτων δικτύων πρόσβασης, μητροπολιτικών δικτύων και δικτύων μεγάλων αποστάσεων με βάση τα προαναφερθέντα.

Ειδικά θέματα σύγκλισης δικτύων οπτικών και κινητών επικοινωνιών