Παράλληλα Συστήματα

Παράλληλα Συστήματα

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7206
7ο/9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Βασίλειος Μάμαλης (ΔΕΠ)

Περιγραφή

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:

Σύγχρονα παράλληλα συστήματα και αρχιτεκτονικές, πολυυπολογιστές (supercomputers), πολυπύρηνα συστήματα (multicore), συστήματα συστοιχιών υπολογιστών (clusters), υβριδικά συστήματα και αρχιτεκτονικές. Many-core αρχιτεκτονικές και σύγχρονες τεχνολογίες επιταχυντών-συνεπεξεργαστών (CUDA GPUs, Intel Xeon Phi coprocessor, Sunway κ.α.). Τεχνικές παραλληλοποίησης σε περιβάλλοντα κατανεμημένης μνήμης, μοντέλα παράλληλου προγραμματισμού και σχεδιασμός παράλληλων προγραμμάτων και εφαρμογών. Επίλυση κλασσικών προβλημάτων υπολογισμού σε περιβάλλον κατανεμημένης μνήμης (αλγόριθμοι ταξινόμησης, αλγόριθμοι πολλαπλασιασμού πινάκων, και αλγόριθμοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων). Παράλληλος (πολυνηματικός) προγραμματισμός σε περιβάλλοντα κοινής μνήμης (με χρήση του OpenMP API). Προγραμματισμός GPUs και συνεπεξεργαστών (το μοντέλο προγραμματισμού CUDA, το πρότυπο OpenCL, προγραμματισμός Intel Xeon Phi). Μέτρηση της Απόδοσης Παράλληλων Προγραμμάτων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ:

Επιλεγμένες Ασκήσεις – Ανάπτυξη Εφαρμογών με χρήση σύγχρονων εργαλείων παράλληλου προγραμματισμού (OpenMP,  CUDA, OpenCL κ.α.)