Διαχείριση Έργου

Διαχείριση Έργου

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7401
7ο/9ο
Γενικής Παιδείας(ΓΠ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 2 ΑΠ/Φ

Περιγραφή

To θεωρητικό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Βασικές Έννοιες Διαχείρισης έργων
 • Οι φάσεις του έργου και τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης
 • Συγκρότηση της ομάδας του έργου, ρόλοι και υπευθυνότητες
 • Οικονομικά στοιχεία του έργου (κοστολόγηση και προϋπολογισμός)
 • Εισαγωγή στη Δικτυωτή Ανάλυση
 • Επίλυση κομβικών Δικτύων
 • Διαχείριση πόρων
 • Διαγράμματα PERT και Gantt
 • Χρονοπρογραμματισμός έργου και Κρίσιμη διαδρομή
 • Διαχείριση ποιότητας του έργου
 • Επικοινωνιακές δραστηριότητες του έργου
 • Διαχείριση κινδύνου του έργου
 • Εκμάθηση και χρήση εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης έργων (MS-Project, MSIS)

 

Το εργαστηριακό τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Βασικές αρχές του λογισμικού MS-Project
 2. Εισαγωγή στη μέθοδο των τοξωτών δικτύων – άσκηση
 3. Εισαγωγή στη μέθοδο των κομβικών δικτύων – άσκηση
 4. Επίλυση/Εύρεση της κρίσιμης διαδρομής – άσκηση
 5. Χρονικά Περιθώρια – ελάχιστοι και βραδύτεροι χρόνοι – άσκηση
 6. Εισαγωγή στη μέθοδο PERT και παραδείγματα – άσκηση
 7. Συνδυαστικές ασκήσεις των προηγούμενων μεθόδων με εισαγωγή στοιχείων αβεβαιότητας στην υλοποίηση του έργου (π.χ. στοχασμός χρόνου υλοποίησης) – άσκηση
 8. Εισαγωγή ανθρώπινων πόρων, ωράριο εργασιών – άσκηση
 9. Εισαγωγή κόστους ανθρώπινου δυναμικού, πάγιου κόστους δραστηριοτήτων – άσκηση
 10. Ανάλυση χρήσιμων μετρικών κόστους ανά δραστηριότητα/ανά έργο, αξιολόγηση έργου – άσκηση
 11. Βελτιστοποίηση έργων – συνδυαστικές ασκήσεις κόστους/χρόνου, κόστους/πόρων (μέρος 1ο)
 12. Βελτιστοποίηση έργων – συνδυαστικές ασκήσεις κόστους/χρόνου, κόστους/πόρων (μέρος 2ο)
 13. Ανάλυση έργων σε πραγματικές συνθήκες, ανάλυση πολυπλοκότητας – παράδειγμα εφαρμογής