Ποιότητα και Αξιοπιστία Λογισμικού

Ποιότητα και Αξιοπιστία Λογισμικού

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7112
7ο / 9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε 
Ιωάννης Χάλαρης (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες ποιότητας και αξιοπιστίας λογισμικού. Διαχείριση Ποιότητας Λογισμικού (Ποιότητα Διαδικασιών και Προϊόντων, Σχεδιασμός Ποιότητας. Έλεγχος Ποιότητας, Έλεγχος Ποιότητας). Μοντέλα χαρακτηριστικών ποιότητας και αξιοπιστίας λογισμικού. Μετρήσεις και Μετρικές Λογισμικού. Η Διασφάλιση Ποιότητας Πληροφοριακών Συστημάτων. Διοίκηση ολικής ποιότητας και άλλες προσεγγίσεις. Εισαγωγή στην εγκαθίδρυση και αξιοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Μοντέλα ωριμότητας της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού (CMM, SPICE κλπ. Το πρότυπο ISO 9000 και η διαδικασία Πιστοποίησης. Εργαλεία Μοντελοποίησης και Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών. Εφαρμογές τους.

Εργαστηριακό Μέρος: Χρήση εργαλείων διαχείρισης διαδικασιών (ADONIS Community Edition), Σχεδίαση &  ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε μία επιχείρηση ή οργανισμό.