Σήματα και Συστήματα

Σήματα και Συστήματα

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-4006
4ο
Υποχρεωτικό (Y)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Εισαγωγή. Σήματα και Συστήματα: Βασικές Έννοιες. Γραμμικά Χρονοαμετάβλητα Συστήματα (Linear Time Invariant systems ή LTI systems). Κρουστική απόκριση (Ιmpulse Response). Συνέλιξη (Convolution). Μπλοκ διαγράμματα. Περιγραφή συστημάτων με διαφορικές εξισώσεις. Σειρά Fourier (Fourier Series) – Γραμμικά φάσματα (Line Spectra). Μετασχηματισμός Fourier (Fourier Transform) – Φασματική πυκνότητα (Spectral Density). Απόκριση Συχνοτήτων και Διαγράμματα Bode (Frequency Response and Bode Diagrams). Εφαρμογές Μετασχηματισμού Fourier – Φιλτράρισμα (Filtering). Μετασχηματισμός Laplace (Laplace Transform). Εξισώσεις κατάστασης. Εργαστήριο σε περιβάλλον MATLAB με χρήση της εργαλειοθήκης Επεξεργασίας Σήματος.