Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών

Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-4004
4ο
Υποχρεωτικό (Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Κλάσεις και αντικείμενα, Αυτόνομες εφαρμογές κονσόλας, Αυτόνομες γραφικές εφαρμογές, Εφαρμογές σε περιβάλλον browser, Στοιχεία διαλόγων (Dialog items), Διάταξη στοιχείων διαλόγου, Γεγονότα (events) και διαχειριστές γεγονότων (event handlers), Προγραμματιστική σχεδίαση διεπαφής, Προηγμένες συνιστώσες λογισμικού (Components), Εξαιρέσεις και αντιμετώπιση, Πολυνηματικές εφαρμογές, Ιεραρχία αντικειμένων εισόδου και εξόδου, Δομές δεδομένων (Πίνακες, Λίστες, Δένδρα, Χάρτες), Διεπαφή με βάσεις δεδομένων, Γραφική σχεδίαση διεπαφής (σχεδίαση σε περιβάλλοντα RAD), Case study υλοποίησης σύνθετης εφαρμογής

.