Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE -6001
6ο
Υποχρεωτικό (Y)

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Ιστορική ανασκόπηση, βασικές αρχές τεχνολογίας λογισμικού, η ανάπτυξη λογισμικού ως βιομηχανική διαδικασία. Κύκλος ζωής λογισμικού, μοντέλα κύκλου ζωής. Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού (data flow oriented, data structure oriented- & object oriented software development κ.α.). Τεχνικές και Παραδείγματα. Στρατηγικές οριζόντιας και κάθετης κλιμάκωσης συστημάτων. Εισαγωγή στη UML (Use case design, Class diagrams, αναπαραστάσεις κώδικα σε JAVA/C++, Sequence diagrams, Activity Diagrams). Αρχιτεκτονικές σχεδίασης λογισμικού – Σύζευξη, συνεκτικότητα, fan-in, fan-out κλπ. . Τεχνολογία CASE (Αρχιτεκτονικές, τρόπος εισαγωγής και αξιοποίησης της, παρουσίαση περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού κλπ.). Έλεγχος ορθότητας λογισμικού, κριτήρια αποδοχής λογισμικού. Συντήρηση λογισμικού & Διαχείριση εκδόσεων λογισμικού. Διαχείριση Έργων Λογισμικού

Επαναχρησιμοποίηση λογισμικού, reverse engineering.  Βασικές έννοιες διασφάλισης ποιότητας λογισμικού. Η ωριμότητα της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού (το μοντέλο CMM του Hamphrey)

Χρήση τεχνολογίας CASE.